Kwaliteit, privacy en klachtenregeling

Privacy
Psychologiepraktijk Presikhaaf hecht veel waarde aan uw privacy en persoonsgegevens. Vanuit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn wij gehouden aan deze Europese wet- en regelgeving. In deze privacy policy wordt uitgelegd hoe Psychologiepraktijk Presikhaaf omgaat met de vertrouwelijke informatie zoals bedoeld in de AVG.

Kwaliteitsstatuut
Psychologiepraktijk Presikhaaf beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut is een openbaar document waarin wordt aangegeven hoe de zorg voor de cliënt is georganiseerd:

  • zodat een gepaste zorg wordt geleverd aan de cliënt
  • zodat de cliënt weet welke keuzes er zijn
  • zodat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd is

Patiëntenervaring: CQI-index                                                                             

Om een indruk te krijgen over de tevredenheid van patiënten over de behandeling wordt aan het einde van het behandeltraject aan patiënten gevraagd om (digitaal) een vragenlijst in te vullen die de tevredenheid meet. Het betreft zogenaamde Consumer Quality Index (CQ-index). De CQ-index meet de ervaringen van patiënten met de aan hen verleende zorg. Het doel van de CQ-index is het bevorderen van de transparantie over prestaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars op het gebied van klantgerichtheid.

Resultaten Psychologiepraktijk Presikhaaf (2021, 2022 en 2023)

Patiënten hebben ons in 2021, 2022 en 2023 als volgt beoordeeld:

CQI-schaal Score Psychologiepraktijk Presikhaaf

2021  ’22    23

Interpretatie score
1.       Bejegening door de behandelaar (1-5) 4,5      4,2    4,7 Dit geeft aan dat de meeste patiënten zeer tevreden zijn over de bejegening.
2.       Samen beslissen (1-5) 4,54    4,3    4,3 Dit geeft aan dat de meeste patiënten zeer tevreden zijn over de mate waarin samen beslist wordt op welke manier de behandeling wordt vormgegeven.
3.       Informatie over de behandeling (1-5) 4,0      3,8    4,0 Patiënten hebben hiermee aangegeven grotendeels tevreden te zijn over de mate van inspraak in de behandeling.
4.       Uitvoering behandeling (1-5) 4,5      4,7    4,8 Patiënten vinden dat wij over het algemeen voor de juiste aanpak voor de klachten hebben gekozen, en dat de behandeling naar tevredenheid is uitgevoerd.
5.       Rapportcijfer (0-10) 8,6     8,4     8,7 Overall zijn patiënten heel tevreden over de uitvoering van de behandeling.

Deze scores zijn gebaseerd op de ingevulde vragenlijsten van het afgelopen jaar. Op basis van onder andere deze vragenlijst blijven wij onze dienstverlening doorlopend evalueren en proberen wij deze te verbeteren.

Klachtenregeling
Psychologiepraktijk Presikhaaf staat voor een heldere werkwijze, klantvriendelijke benadering en een transparante communicatie. Ondanks dat kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een aspect van) onze dienstverlening. Dat horen wij graag van u omdat het niet goed is wanneer u met dingen blijft zitten die het hulpverleningsproces kunnen hinderen en omdat wij streven naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons werk.
Als u klachten heeft over uw psycholoog, de behandeling of de praktijkvoering, dan stellen wij het erg op prijs dat u het in eerste instantie met de behandelaar zelf bespreekt. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. In de meeste gevallen is een open overleg de meest aangewezen weg om problemen op te lossen. U kunt dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan de praktijkhouder. Wanneer het schriftelijk gebeurt zal de praktijkhouder zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Komt u er onverhoopt samen toch niet uit dan biedt de wetgeving u verschillende manieren om met uw klacht verder te gaan. Psychologiepraktijk Presikhaaf is aangesloten bij de klachtenregeling van de Nederlandse vereniging voor GZ-psychologen en psychotherapeuten (NVGzP) en landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). U kunt de klacht vrijblijvend indienen bij een van deze verenigingen, via de site van NVGzP en  LVVP. Verder vallen GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch-psychologen onder het Tuchtrecht op grond van deze Wet BIG. Het BIG-register biedt u meer informatie hierover.

Waarneming

Wij hebben een regeling voor waarneming. Onze ervaring is dat patiënten daar meestal geen behoefte aan hebben. Indien nodig kunnen de medewerkers van Psychologiepraktijk Presikhaaf elkaar waarnemen.

Disclaimer

Psychologiepraktijk Presikhaaf streeft er naar om juiste en actuele informatie te geven op deze website. Door gebruik te maken van de diensten van Psychologiepraktijk Presikhaaf, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Psychologiepraktijk Presikhaaf niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De eventuele typefouten of verkeerde weergave van gegeven informatie kan niet gebruikt worden voor een contractuele overeenkomst of verplichtingen. Wanneer u onjuistheden treft kunt u contact opnemen met de praktijkhouder.
Alle publicaties en uitingen van deze site zijn beschermd door auteursrechten en anderen intellectuele eigendommen. Het is verboden om teksten (gedeeltelijk of in zijn geheel) en afbeeldingen over te nemen, zonder schriftelijke toestemming van de praktijkhouder van Psychologiepraktijk Presikhaaf.